Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Vriendenfonds Waldorf Utrecht

Bouw mee aan voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht 


Vanaf schooljaar 2018-2019 is Utrecht een voortgezetonderwijsschool rijker. Dan start Waldorf Utrecht - vrijeschool voor mavo, havo en vwo - met twee brugklassen. Om een goede start van Waldorf Utrecht te realiseren moet nog aardig wat gebeuren en is financiële steun nodig. Met een (jaarlijkse) donatie aan het Vriendenfonds kunt u meebouwen aan Waldorf Utrecht en voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht. 


Wat is Waldorf Utrecht 

In 2015 zijn wij als ouderinitiatiefgroep gestart met het realiseren van een langgekoesterde wens: voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht. Vrijeschoolonderwijs bestaat 100 jaar en heeft zijn waarde internationaal bewezen voor leerlingen van kleuterklas tot en met klas 12. Wij vinden dat een stad als Utrecht recht heeft op voortgezet vrijeschoolonderwijs. En net zoals het primair vrijeschoolonderwijs in de stad Utrecht, moet het passen bij en ruimte geven aan het stadse karakter waarin de kinderen opgroeien. Nu ruim tweeëneenhalf jaar later is deze wens werkelijkheid geworden. Waldorf Utrecht start in 2018 als vrijeschoolleerroute onder de vleugels van het St-Gregorius College aan de Muntstraat in Utrecht. 


Bouw mee 

Voor het starten van een nieuwe school zijn investeringen nodig. Allereerst zijn er kosten in de oprichtingsfase. Vervolgens zijn er in de daaropvolgende jaren kosten voor de uitbreiding van de school, omdat er elk jaar nieuwe klassen bijkomen. Denk hierbij aan zaken als werkbanken voor handenarbeid, muziekinstrumenten waaronder een piano, gaslampen (in plaats van TL-licht), toneelmateriaal en rekwisieten.


Alle kosten die gemaakt moeten worden om het gebouw, de lokalen en schoolmiddelen geschikt te maken voor vrijeschoolonderwijs moeten vanuit onze middelen betaald worden. In de oprichtingsfase zijn ontwikkelkosten geraamd van € 75.000. Dit zijn kosten om een kwartiermaker aan te stellen die de feitelijke realisatie van de school leidt. Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in de inrichting van het gebouw.


We willen dit bedrag verzamelen door middel van schenkingen, fondsenwerving en geldinzamelacties. Het St-Gregorius College investeert mee vanuit hun eigen reguliere middelen, er worden fondsen aangeschreven en er zijn ook al donaties en subsidies binnengekomen. Deze zijn tot nu gebruikt voor kosten zoals het oprichten van een stichting, het ontwikkelen van onze naam en eerste promotieactiviteiten.


Voor de (door)ontwikkelkosten vragen wij van ‘vrienden’ een eenmalige of periodieke schenking aan het Vriendenfonds Waldorf Utrecht. Bouwt u mee aan voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht? Wij willen iedereen die meebouwt en schenkt natuurlijk van harte bedanken en in het zonnetje zetten. Alle vrienden worden daarom als speciale gast uitgenodigd op de feestelijke opening van Waldorf Utrecht in 2018. 


Hoe werkt het 

Iedereen die voortgezet vrijeschoolonderwijs in Utrecht een warm hart toedraagt wordt uitgenodigd om te schenken. Het schenken aan het vriendenfonds kan met een eenmalige gift of een periodieke gift. Een gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen (zie verderop in het document een toelichting). U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u (jaarlijks) schenkt. 

Periodieke giften kunnen als volgt worden gedaan en via de belastingdienst afgetrokken worden: 

• Download het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld” via www.belastingdienst.nl en stuur deze, na invullen en ondertekening, op naar: 

       o Stichting tot Steun van het Voortgezet Vrije School Onderwijs Prof. Hugo de Vriesstraat 37 3571 GG Utrecht 

       o U stuurt zowel het exemplaar voor de schenker als dat voor de ontvanger op. Noteer s.v.p. ook uw e-mailadres, zodat we u op de hoogte kunnen houden 

• De stichting zal dan het exemplaar voor de schenker ondertekend naar u terugsturen 

• Als beide partijen (de schenker en de stichting) de overeenkomst hebben ondertekend is deze rechtsgeldig 

• Beide partijen behouden een exemplaar van de overeenkomst voor eigen administratie 

• Heeft u nog vragen? Neem contact op met Bas van Laar via [email protected]

Eenmalige giften zijn welkom op het volgende rekeningnummer: NL09 TRIO 0338 4951 50 • tnv Steun VrijeSchoolOnderwijs te Utrecht 

• Een rekeningafschrift met de gift is voor de belastingdienst voldoende bewijs om de eenmalige gift aan te tonen.


Giften aftrekbaar 

Eenmalige schenkingen boven een bepaalde drempel en jaarlijkse schenkingen gedurende minimaal vijf jaar zijn als gift aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Een deel van uw gift ontvangt u dus terug via de belastingdienst. Hier zijn rekenvoorbeelden gegeven voor eenmalige en jaarlijkse schenkingen, zowel voor personen die de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben als zij die dat al wel bereikt hebben. Voor ondernemers gelden andere regels rondom aftrekbaarheid van schenkingen. Raadpleeg www.belastingdienst.nl voor nadere informatie. 


Wie zijn wij 

Wij zijn acht betrokken ouders: Carlijn Holwerda, Judith Deynen, Linda Scheeres, Rianne Tigelaar, Vera van Vilsteren, Bas van Laar, Sebastiaan ten Hove en Wouter van Daalen. Het Vriendenfonds Waldorf Utrecht heet in officiële documenten Stichting tot Steun van het Voortgezet Vrije School Onderwijs: 

ANBI RSIN/fiscaal nummer 857068374 

KvK 67546943 

IBAN Triodos NL09 TRIO 0338 4951 50 

Heeft u nog aanvullende vragen, dan kunt u mailen naar [email protected]