Voortgezet 
vrijeschoolonderwijs in Utrecht
vmbo-havo-vwo

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Wat is een vrijeschool voor voortgezet onderwijs? Wat is er typisch vrije school?

Een vrijeschool voor voortgezet onderwijs is een middelbare school die zijn onderwijsvorm baseert op het gedachtegoed van Rudolf Steiner.


Wat is het verschil met een reguliere middelbare school?

Het vrijeschoolonderwijs streeft naar gelijke ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Het begeleiden van kinderen naar jongvolwassenen is een bijzondere taak. Het vrijeschoolonderwijs streeft ernaar de kinderen te begeleiden naar vrije mensen die zich vanuit eigen kracht kunnen verbinden met zichzelf, met de medemens, met de natuur en met de maatschappij.


Welke niveaus bieden jullie aan?

Wij bieden in eerste instantie onderwijs op vmbo-T-, havo- en vwo-niveau aan. Onze wens is om op termijn ook onderwijs op vmbo-basis- en kaderniveau aan te gaan bieden.


Wat houdt de kunstzinnigheid op de vrijeschool in? 

Kunstzinnig werken is zeer vormend voor je karakter. Je moet je inleven in het materiaal (bijvoorbeeld kleur, hout, klei, een bewegingsschema, een dichtwerk) en je kunt alleen tot een kunstwerk komen als je jezelf loslaat. Wie voorzichtig is, moet af en toe stoutmoedig worden bij het maken van kunst. Wie overmoedig is, bedachtzaam, wie wilszwak is, doortastend en wie koppig is, soepel. Een kunstzinnig proces betekent dat je iets schept. Hierbij kom je vaak allerlei zieleroerselen tegen: verwachting, teleurstelling, woede, gelatenheid, nadenken, verrassing, nieuwe hoop, hernieuwde wilsinspanning, intense vreugde … Deze betrokkenheid vindt niet alleen in je geest plaats (psychisch), maar ook in je lijf (fysiek): tot in je vingers en tot in de punten van je tenen.


Kunstzinnig bezig zijn is dus een fysieke activiteit waaraan je volledig deelneemt met lichaam en ziel. Wij leven in een technisch en digitaal tijdperk, dat vol is van fysieke handelingen die min of meer automatisch verricht worden. Denk aan machines besturen, mechanismen in werking stellen met een druk op de knop … Ook vereisen bepaalde bezigheden verscherpte aandacht, zoals werken op de computer. Het gaat dan om een koele, onpersoonlijke aandacht, er worden van het hele scala van zintuigen en vaardigheden maar een paar te werk gesteld. Dit is niet hetzelfde als kunstzinnig bezig zijn, scheppen.  Kunst is vormend, zowel in de materiële wereld (dingen), als in het rijk van de ziel. 


Wie wordt de klassenleerkracht?

De klassenleerkracht is een ervaren klassenleerkracht die de vrijeschoolpabo heeft afgerond of een gelijkwaardige vrijeschoolse opleiding heeft gedaan.


Wie is de directeur?

Nynke Gerritsma is de rector van het St Gregorius. De vrijschool stroom valt onder deze school, dus zij is de directeur.


Wie wordt de mentor?

De klassenleerkracht


Wie komen de vaklessen geven?

In het eerste jaar (jaren) kan de mentor/klassenleerkracht veel vaklessen geven. Verder een samenwerking met Zeist en daar waar het past qua inhoud en visie ook leerkrachten van het Gregorius.


Wat kost dat?

De ouderbijdrage bedraagt gemiddeld 500 euro per jaar per leerling. Uit de ouderbijdrage worden extra kosten betaald voor de typische vrijeschoolvakken zoals euritmie, toneel, muziek en koor, beeldende vakken. Denk aan de leerkrachten en materialen voor deze vakken.


Hoe gaan jullie om met twee leerlinggroepen in één gebouw?

Wij willen graag een stadse vrijeschool zijn. Dat we het gebouw delen met andere leerlinggroepen en leerlingen met een andere achtergrond zorgt in ons idee voor een mooie representatie van de stad waarin we leven, waarin we moeten reageren en interacteren en uiteindelijk moeten samenleven. We zoeken dus niet naar een eigen ‘bubble’ binnen een bestaande gebouw, maar juist naar de interactie in en met de stad; ook binnen ons schoolgebouw. (En we verwachten dat de leerlingen vanzelf ook hun eigen groepjes en gezelligheid creëren in deze stadse omgeving)


Als de klassen vol zijn, komt mijn kind dan op het St-Gregorius College?

Als er geen plaats meer is in de vrijeschool klassen heeft het kind in ieder geval een plek op het St-Gregorius College. In een tweede ronde (begin april) kan desgewenst nog meegeloot voor een plek op de scholen die nog plek hebben.


Welk niveau heb je als kind nodig op in te mogen stromen?

Mavo, Havo, VWO


Waar komen leerlingen vandaan?

De leerlingen kunnen uit alle basisscholen van Utrecht en omgeving komen. Wij streven naar een evenwichtige verdeling tussen leerlingen van de vrijeschool en vanuit regulier basisonderwijs.


Is er een loting?

Bij te veel aanmeldingen selecteren wij op motivatie. We vragen dan iedereen om in een motivatiebrief aan te geven wat hun affiniteit met vrijeschoolonderwijs is en waarom ze voor Waldorf Utrecht hebben gekozen.


Krijgen vrijeschoolleerlingen voorrang?

Vanuit de POVO-regeling die voor alle scholen in Utrecht geldt, mogen wij geen voorrang geven. In geval van overaanmelding vragen we alle leerlingen een motivatiebrief te schrijven waarin hun motivatie zou moeten blijken voor het vrijeschoolonderwijs en deze school. 


Hoe gaan jullie om met de grote instroom van leerlingen zonder een vrijeschoolachtergrond? Is dat een probleem?

De instroom van niet-vrijescholers bij de bestaande middelbare vrijescholen is landelijk gezien ongeveer 50%. Het is dus gebruikelijk dat de 7e klas een mix is tussen leerlingen met en zonder vrijeschoolachtergrond. In de regel geeft dat geen problemen.


Hoe gaat het met de niveaus door elkaar heen?

De leerkrachten hanteren in de lessen drie niveaus waarop leerlingen kunnen werken. Het voordeel van heterogene klassen is dat leerlingen van elkaar leren. Het kan goed zijn dat leerlingen met een ander opleidingsniveau uitblinken in de vakken waar hart en handen meer aangesproken worden.


Zijn er wel computers in de school?

Jazeker, wij willen ook ruimte geven aan computeronderwijs. Wij zien computergebruik als aanvulling op de huidige materialen, niet als vervanging van papier en pen of penseel.


Hoe denken jullie over het gebruik van computers? Over mediawijsheid?

Mediawijsheid krijgt in het curriculum een plek. In het onderwijs wordt digitaal materiaal ingezet wanneer dit een voordeel oplevert ten opzichte van niet-digitaal materiaal. Het wordt ingezet als middel en niet als doel.


Kan mijn kind hier ook heen als hij niet creatief is?

Jazeker, onze school staat voor een brede ontwikkeling die leerlingen de kans biedt om gefundeerd hun mening te vormen op de wereld en weloverwogen keuzes te kunnen maken/ doelen kunnen realiseren. Wij streven kunstzinnigheid na, oftewel de lesstof niet alleen cognitief verwerken, maar juist ook emoties aanspreken. Creativiteit is daarvoor geen voorwaarde.


Wat wordt er van ouders verwacht?

Betrokkenheid, actief en passief. Zeker in de eerste jaren zal er meer van ouders gevraagd worden, samen pionieren, bouwen, meedenken. Zoals bij de jaarfeesten, schoolreizen, buitenschoolse activiteiten.